Stadgar

STADGAR

för socionomprogrammets studerandeförening

SOSUM

Ändamål

 • §1.                   Sosum har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet.
 • §2.                   Sosum fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen och därmed en del av Umeå studentkår. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 • §3.                   Sosums verksamhet regleras i dessa stadgar, Samhällsvetarsektionens stadgar, Umeå studentkårs stadgar samt utfärdade bestämmelser av regering och riksdag. Dessa stadgar får inte strida mot Samhällsvetarsektionens eller Umeå studentkårs stadgar. Om dessa stadgar befinns strida mot Samhällsvetarsektionens eller Umeå studentkårs stadgar äger Samhällsvetarsektionens och Umeå studentkårs stadgar företräde.

Medlemskap

 • §4.                   Medlem i Sosum är den student som studerar vid institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet och som har erlagt medlemsavgift i Umeå studentkår samt har Umeå som studieort.
 • §5.                   Medlem har rätt att
  • Inneha förtroendeuppdrag för Sosums räkning.
  • Till allmänt möte inkomma med fråga eller motion och få denna behandlad.
  • Ta del av protokoll från allmänt möte och styrelsesammanträde.

Ekonomi

 • §6.                   Sosums verksamhetsår löper från 1/7 till 30/6 påföljande år.
 • §7.                   Sosums styrelse utser två (2) firmatecknare att var för sig teckna föreningens firma.
 • §8.                   Sosum har sitt säte i Umeå.

Revision och ansvarsfrihet

 • §9.                   Sosums räkenskaper, förvaltning och verksamhet granskas fortlöpande av en (1) verksamhetsrevisor som väljs av allmänt möte.
 • §10.               Det åligger verksamhetsrevisorn att senast tio (10) läsdagar innan höstens allmänna möte tillsända föreningen en berättelse över den företagna revisionen samt yttrande över frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Verksamhetsrevisorns berättelse ska läggas fram för höstens allmänna möte.

Organisation

 • §11.               Sosums befogenheter utövas på så sätt som stadgas genom:
  • Allmänt möte
  • Styrelse
  • Övriga valda representanter för föreningen
  • Kursråd

Allmänt möte

Allmänt

 • §12.               Allmänt möte är Sosums högsta beslutande organ.
 • §13.               Allmänt möte ska hållas under maj respektive december månad.
 • §14.               Allmänt möte är beslutsmässigt med närvarande styrelseledamöter samt ytterligare en medlem i föreningen.

Kallelse mm

 • §15.               Allmänt möte sammanträder på kallelse av styrelsen.
 • §16.               Kallelse ska ske tio (10) läsdagar innan mötet.
 • §17.               Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgängliga senast fem (5) läsdagar före mötet.
 • §18.               Styrelsen ansvarar för att de frågor som ska behandlas av mötet är beredda.
 • §19.               Frågor som inte upptagits i dagordningen vid utlysning av mötet får endast behandlas om samtliga närvarande medlemmar besluta så.

Protokoll

 • §20.               Vid allmänt möte ska protokoll föras. Styrelsen ansvarar för att detta sker.
 • §21.               Protokollet från mötet undertecknas av mötets ordförande, sekreterare samt de två (2) av allmänna mötet utsedda justeringspersonerna.
 • §22.               Justerat protokoll från allmänt möte ska offentliggöras senast tio (10) dagar efter mötet.

Ärenden

 • §23.               På vårens allmänna möte ska följande frågor behandlas:
  • Val av mötesordförande
  • Val av mötessekreterare
  • Val av två (2) justeringspersoner
  • Fastställande av röstlängd
  • Fastställande av dagordning
  • Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt
  • Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
  • Godkännande av styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret
  • Val av en (1) revisor samt en (1) revisorsuppleant
  • Motioner från medlemmarna
  • Propositioner från styrelsen
  • Val för nästa verksamhetsår av:

–          Styrelsens ordförande

–          Styrelsens vice ordförande

–          Styrelsens kassör

–           Övriga ledamöter i styrelsen

–          Valberedning, två (2) stycken

 • Övriga val
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
 • §24.               På höstens allmänna möte ska följande frågor behandlas:
  • Val av mötesordförande
  • Val av mötessekreterare
  • Val av två (2) justeringspersoner
  • Fastställande av röstlängd
  • Fastställande av dagordning
  • Frågan om mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt
  • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
  • Godkännande av balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår.
  • Revisorns revisionsberättelse
  • Om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året
  • Motioner från medlemmarna
  • Propositioner från styrelsen
  • Eventuella fyllnadsval
  • Övriga val
  • Övriga frågor
  • Mötets avslutande
 • §25.               Rätt att inlämna motioner och frågor till styrelsen har varje medlem.
 • §26.               Motion ska vara inlämnad till styrelsen senast klockan 12:00 åtta (8) läsdagar före allmänt möte, varpå styrelsen är skyldig att avge ett skriftligt motionssvar samt förslag till beslut till mötet. Motionssvar behöver således inte bifogas till övriga handlingar till det allmänna mötet.

Närvaro, rösträtt, omröstning

 • §27.               Alla Sosums medlemmar äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på allmänt möte. I enlighet med §49 har Sosums medlemmar och styrelseledamöter inte rösträtt i frågor som de är anknutna till personligen (jäv). Exempelvis så har styrelsen inte rösträtt i fråga gällande ansvarsfrihet. Närvarorätt har även en (1) representant för Umeå studentkårs styrelse.
 • §28.               Omröstning på allmänt ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal avgör i första hand en andra röstomgång, i andra hand lotten.

Valberedning

 • §29.               Det åligger valberedningen att föreslå personer för val samt fyllnadsval till styrelsen på allmänt möte.
 • §30.               Valberedningen består av minst två (2) ledamöter varav en (1) är sammankallande och där ingen kommer från styrelsen.
 • §31.               Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande.
 • §32.               Valberedningen bör anslå förslag på personer för val på allmänt möte fem (5) läsdagar innan mötet.

Extra Allmänt möte

 • §33.               Styrelsen kan besluta att kalla till extra allmänt möte.
 • §34.               Styrelsen ska kalla till extra allmänt om en tredjedel (1/3) av medlemmarna så begär.
 • §35.               För extra allmänt möte gäller samma stadgar som för ordinarie allmänna möten.
 • §36.               Extra allmänt möte kan endast behandla de frågor som föranlett dess utlysande.

Styrelsen

Allmänt

 • §37.               Styrelsen är Sosums verkställande organ. I överensstämmelse med dessa stadgar och av allmänt möte fattade beslut leder styrelsen Sosums verksamhet.
 • §38.               Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter.
 • §39.               Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter.
 • §40.               Styrelsen är beslutsmässig om minst halva styrelsen är närvarande.

Styrelsens uppgifter

 • §41.               Styrelsen ansvarar för att:
  • Utfärda kallelse till allmänt möte
  • Bereda ärenden till allmänt möte
  • Ansvara för Sosum ekonomi och förvaltning
  • Tillvarata studenternas intressen
  • Arbeta med utbildningspolitiska frågor
  • Verka för ett gott informationsflöde inom föreningen
  • Utse Sosums representant i SamSeks styrelse
  • Utse studentrepresentanter i organ av relevans för studenternas vid institutionen för Socialt arbete
  • Inrätta eventuella undergrupper till styrelsen samt utfärda reglemente för dessa
  • I övrigt sköta Sosums löpande verksamhet
  • Efter sin mandatperiod, dock senast femton (15) läsdagar före höstens allmänna möte, förelägga revisorn verksamhetsberättelsen, samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen ska vara undertecknad av den styrelse för vars mandatperiod årsredovisningen avser. Styrelsen kan delegera till ordföranden att underteckna årsredovisningen under förutsättning att det finns ett dokumenterat godkännande av årsredovisningen från övriga styrelsemedlemmar.

Kallelse & Beredning

 • §42.               Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordförande ska kalla till styrelsemöte om ledamot så begär.
 • §43.               Kallelsen ska utgå senast fem (5) läsdagar före styrelsemöte. I kallelse ska föredragningslista samt övriga handlingar bifogas.
 • §44.               Styrelsen ska sammanträda minst var fjärde vecka under terminerna.
 • §45.               Ordförande ansvarar för att de frågor som ska behandlas av styrelsen är ordentligt beredda.
 • §46.               Frågor som inte upptagits i dagordningen som utgått med kallelsen får behandlas endast om samtliga ledamöter så beslutar.

Närvaro, omröstning, jäv

 • §47.               Samtliga medlemmar har närvaro- samt yttranderätt på styrelsens möten.
 • §48.               Omröstning på styrelsemötet ska ske öppet. Omröstning i personfrågor ska ske med slutna sedlar om någon ledamot så begär. Som beslut gäller den mening som erhåller fler än hälften av de erlagda rösterna. Vid personval gäller dock den mening som erhållit flest röster. Vid lika röstetal avgör i första hand en andra röstomgång, i andra hand äger ordförande skiljeröst.
 • §49.               Styrelseledamot har inte rösträtt i ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make/maka, sambo, föräldrar, barn, syskon, eller någon annan närstående.

Protokoll

 • §50.               Vid styrelsemöte ska beslutsprotokoll föras. Sekreteraren ansvarar för att detta sker.
 • §51.               Protokoll ska undertecknas av ordförande, sekreterare samt en (1) på styrelsemötet utsedd justeringsperson.
 • §52.               Justerat protokoll ska offentliggöras senast fem (5) läsdagar efter mötet.

Stadgar

 • §53.               Förslag till stadgeändring ska finnas tillgängliga senast åtta (8) läsdagar före det allmänna möte som ska behandla frågan.
 • §54.               Beslut om förändringar av dessa stadgar fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet på allmänt möte.
 • §55.               Stadgeförändringar ska tillställas Samhällsvetarsektionens styrelse för godkännande.

Upplösning

 • §56.               Beslut om upplösning fattas med fyra femtedelars (4/5) majoritet vid två (2) på varandra följande allmänna möten, med val av ny styrelse emellan.
 • §57.               Om Sosum upplöses skall tillgångarna fonderas av Samhällsvetarsektionen till dess att en ny kårförening kan bildas med liknande inriktning.
 • §58.               Om en ny kårförening med liknande inriktning ej bildats inom fem (5) år från upplösandet tillfaller tillgångarna Samhällsvetarsektionen.
 • §59.               Beslut om upplösning skall tillställas Samhällsvetarsektionen och Umeå studentkår för kännedom.