Mål och riktlinjer

SOSUMs syfte

Att fungera som en informationslänk

Att fungera som stöd för studenterna gällande utvecklingsrelaterade frågor

Att fungera som företrädare åt studenterna

Att verka för att ständigt förbättra utbildningens kvalité

Att verka för att studentinflytande på utbildningen aldrig förbises

Att ha ett engagemang i utbildningsfrågor

Att verka för att studentdemokratin upprätthålls och stärks

Att vara solidarisk mot både ”gamla” och nya studenter

Att verka både kort och långsiktigt

Att öka medvetenheten hos studenterna gällande utbildningen

Att skapa opinion rörande utbildningsfrågor

Mål/Visioner

Ha skapat ökat engagemang hos studenterna gällande utbildningen

Ha verkat för högre grad av medvetenhet kring utbildningen

Få studenterna att ha uppnått högre mått av personligt ansvar gällande sin utbildning

Ha skapat fungerande rutiner och strukturer

Ha ordnade informationskanaler

Föreningen fungerar som stöd för studenterna

SOSUM arbetar för:

Högt studentinflytande

Att utveckla studentdemokratin

God kvalité på kurser

Att förmedla studenternas åsikter

Brett kursutbud

Kravnivån på utbildningen

Att utbildningen har ett övergripande pedagogiskt mål

Jämställdhet och genusfrågor

Nationellt samarbete med övriga socionomprogram

God studiemiljö

Ökad verklighetsförankring i utbildningen

Förena nytta med nöje

Hur bör SOSUM arbeta:

Officiell representation

Att SOSUM bör finnas representerade i alla beslutande organ som rör socionomprogrammet

Samarbete

SOSUM bör ha ett konstruktivt samarbete både externt och internt

Medlemsförening

Att arbeta för föreningens medlemmar

Service

Sosum ska vara en naturlig del för studenterna, de ska redan innan studietidens början veta att det finns en studerandeförening för socionomer vid Umeå Universitet

Interna utbildningsfrågor

De som arbetar aktivt inom SOSUM bör ha mer kunskap i utbildningsfrågor rörande socionomprogrammet än studenten i allmänhet

Informationslänk

Sosum bör ansvara för att informationsflödet mellan studenter och institutionen fungerar tillfredsställande, informationen ges förslagsvis via mailutskick, att gå ut i klasserna och informera samt hemsidan.

Övrig information

Information som berör studenterna bör komma dem tillhanda genom mailutskick, gå ut i klasserna och informera samt via hemsidan

Detta gör SOSUM för att nå sina mål:

Ha Ledamöter samt Suppleanter i Programkommittén

Ha Ledamot i Samsek

Ha Ledamöter samt Suppleanter i Program och utbildningsutskottet

Håller i interna styrelsemöten

Arrangerar Allmänna Mötet 1gång/termin