Allmänna mötet

Allmänna mötet (AM) är föreningens högsta beslutande organ. Där redovisas den föregående verksamhetsperioden och det fastslås ny styrelse och budget för den kommande perioden. Vill man arbeta aktivt i SOSUM med utbildningsbevakning eller studiesociala frågor sker valen vid detta möte. Ordinarie allmänt möte hålls en gång per termin. Allmänt möte hålls under maj och december månad.  Alla vid socionomprogrammet har närvaro-, yttrande och förslagsrätt.

SOSUM har alltså verksamhetsperioder under en termin istället för under ett helt år, men det Allmänna mötet kan liknas vid ett årsmöte som det vanligtvis kallas och det är därför av vikt att så många som möjligt deltar på dessa så att föreningen kan fortsättas ledas i en demokratisk riktning. Frågorna behöver inte enbart röra föreningen som sådan utan kan röra studenternas inställning i en viss fråga rörande utbildningen.

Styrelsen utser studentrepresentanter till Socionomprogrammets programkommitté, Samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) samt Program och utbildningsutskottet (PUU). Utöver de representanter som väljs har föreningen organ man kan arbeta i utan att bli invald. Dessa är för närvarande: SocSkoj och Socionomer i Rörelse (SIR).

Mail till valberedning: valberedning@sosum.se