Arbetsbeskrivningar

ORDFÖRANDE

Ordförande har huvudsakligt ansvar för kontakt med studierektor. Detta betyder alltså att ordföranden går på programråd och möten med studierektor.

 

VICE ORDFÖRANDE

Vice ordförande har huvudsakligt ansvar för kontakten med vår prefekt. Detta betyder alltså att denne går den på möten med prefekten och lokal samverkansgrupp (LSG) samt har även huvudsakligt ansvar för att anordna dialogsamtal med prefekten en gång per år.

 

SEKRETERARE

Som sekreterare i SOSUM ansvarar du för det skriftliga arbetet så som protokoll vid styrelsemöten.  Det är därför viktigt att du har en känsla för att lyssna och skriva samtidigt. Din uppgift är dessutom att arkivera protokollen på ett lämpligt sätt. Att föra protokoll innebär att sekreteraren är uppmärksam på det som diskuteras och de beslut som fattas vid möten. Som sekreterare behöver du inte anteckna allt som sägs, det är upp till styrelsen att avgöra hur omfattande rapporteringen i protokollet ska vara. Det är dock viktigt att alla beslut protokollförs och där kan en dagordning användas som underlag. Syftet med att skriva ett protokoll är att underlätta för föreningens medlemmar att se vad som har diskuterats och beslutats av styrelsen. Självklart underlättar det också för styrelsens arbete eftersom protokoll tydliggör vilka beslut som har fattats och hur ansvar har fördelats.

 

JUSTERARE

En justerare bestäms för varje enskilt SOSUM möte och har som uppgift att kontrollera protokollet som sekreterare skrivit. Det som är viktigt är att det som skrivits är generellt sannenligt med mötets innehåll. Om justeringar behövs kontaktas sekreteraren. Är protokollet korrekt så skriver justeraren under det utskrivna dokumentet med namnsignatur och datum för när signaturen skrivs.

 

LEDAMOT

Som ledamot i SOSUM är du delaktig i beslut som rör SOSUM. En ledamot har rösträtt för beslut som bestäms inom SOSUM. En ledamot kan frivilligt åta sig ströuppgifter inom SOSUM, som kan exempelvis vara att hoppa in på SAMSEK möten när respresentant och vice representant inte kan delta. Uppgifterna framkommer på SOSUM möten vid behov.